Utbildning i Nykvarns kommun

I Nykvarn finns åtta kommunala förskolor, en fristående förskola och fyra grundskoleenheter. Grundskoleenheterna består av:

  • En enhet med årskurserna F-3 (i nuläget, färdigutbyggd F-6 hösten 18)
  • Två enheter med årskurserna F-6.
  • En enhet med årskurserna 7-9.

 

Förskolorna leds av en förskolechef och en enhetschef samt biträdande förskolechef. Skolorna leds av rektorer och biträdande rektorer. Inom utbildningsavdelningen finns även kulturskolan organiserad liksom kommunens gemensamma kostenhet. Vidare har utbildningsavdelningen också ansvar för frågor rörande gymnasieskolan, vuxenutbildningen och det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20 år.

Inom utbildningsverksamheten i förskola och skola, finns legitimationskrav för lärargruppen. Andelen behöriga lärare i Nykvarn har sjunkit något men är fortfarande förhållandevis hög. Det är främst till högstadiet som det är svårt att rekrytera behöriga lärare och det finns många fler lärartjänster att söka i länet än det finns behöriga lärare. För att vara betygssättande krävs lärarlegitimation.

Utmaningar
Utbildningsverksamheten kommer under en tid framöver att behöva expandera på grund av den höga inflyttningen av barnfamiljer till kommunen. Det är främst förskoleverksamheten som behöver utökas, troligtvis med ett par tre enheter kommande år.

Även grundskolans verksamhet är ansträngd på vissa enheter men byggandet av Furuborgskolan etapp 2 kommer att på sikt jämna ut situationen. Dock behöver kommunen redan nu påbörja planeringsarbetet för ytterligare grundskolor för att hamna i fas på längre sikt.

Lokalerna som utbildningsavdelningen bedriver verksamhet i är också delvis i behov av renovering. Det gäller främst ytskikt men även större förändringar behöver ses över. Det finns också behov av att se över hur skollokalerna stödjer verksamheten och att de är rätt utrustade, till exempel med salar för praktiskt-estetiska ämnen eller om det finns anledning att göra förändringar för att pedagogiskt nå högre måluppfyllelse. Skolgårdarna är också i varierande skick och behöver både renovering och upprustning.

Utbildningsverksamheten är personalkrävande. Verksamheten ska ge god omsorg och service genom att erbjuda barnomsorg/skolbarnsomsorg. Detta sker mellan 06:00 – 18:30 dagligen för barn mellan 1-12 år. Verksamheten ska också erbjuda utbildning och undervisning och för detta krävs utbildad, företrädesvis legitimerad, personal. I och med den ökande befolkningen blir det också allt svårare att tillgodose tillgången på skol- och förskoleplatser. Med byggnationen av Furuborgskolan bör efterfrågan på skolplatser för de yngre elevgrupperna tillgodoses medan det är mer oklart hur lokalsituationen inom förskolans verksamhet ser ut. Detta då det redan idag är i stort sett fullt på de befintliga förskolorna, varav flertalet även har ett behov av upprustning. Samtidigt beräknas antalet barn i förskoleålder öka kraftigt de närmaste åren. En mer långsiktig planering behöver därför komma till. Vidare står Nykvarn inför stora utmaningar framöver när det gäller rekrytering till utbildningsverksamheten. Storstockholm växer och alla länets kommuner har stora behov av utbildad skolpersonal. Det råder stor brist på legitimerad skolpersonal, lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Detta kommer att påverka oss framöver när det gäller både nyrekrytering men också när det gäller att behålla personal inom kommunen. Nykvarn har ett löneläge som väl svarar mot Stockholms läns löner och det är bra men ger långt ifrån en garanti för att vi får behålla vår personal.

 

Vad vill Socialdemokraterna i Nykvarn?
Nykvarn är en inflyttningskommun och väldigt populär bland barnfamiljer. Ett av skälen är våra utmärkta förskolor och grundskolor, som placerar sig i topp i Stockholms län i olika mätningar. Vi har idag en inflyttning på 3-4 procent årligen, vilket är betydligt mer än vad SCBs prognoser visar. Detta ställer stora krav på kommunal service och vi ser idag stora brister när det gäller förskoleplatser och skollokaler.

 

Förskolor
Mest akut är det när det gäller förskolor. Majoritetens beslutsvånda med ständiga återremisser har gjort att bygget av nya Lillhaga förskola med åtta avdelningar ännu inte kommit igång. Dålig politisk styrning och otydliga direktiv till förvaltningen har medfört förseningar, som betyder stora barngrupper på de övriga förskolorna, som redan nu är överfulla.

Vi bygger förutom Lillhaga förskola två nya förskolor i Nykvarn 2018-2022. Vi minskar barngrupperna med statligt stöd, så att vi kan följa Skolverkets rekommendationer om max 12 barn på småbarnsavdelningar och 15 barn på 3-5 årsavdelningarna.

 

Skolor
Vi bygger en idrottshall till Furuborgsskolan, som också kan användas för evenemang och mötesplats för alla Nykvarnsbor. Vi projekterar en ny högstadieskola, som ska vara klar 2021. Med 25% statliga bidrag rustar vi upp våra skollokaler för att förbättra lär- och arbetsmiljöer för elever och lärare. Vi renoverar och rustar upp våra skolgårdar till stimulerande utemiljöer, där statliga pengar står för 50% av totalkostnaden.

Vi arbetar aktivt för att marknadsföra Nykvarn som en attraktiv skolkommun för att locka till oss duktiga lärare, bland annat speciallärare, MaNo-lärare och språklärare.

 

Läxhjälp och feriejobb
Vi organiserar läxhjälp till alla som behöver och vill med hjälp av statliga medel.
Alla som önskar erbjuds feriejobb under sommaren i privat eller kommunal regi.

 

Kulturskola
Vi ser till så att vår ”unika” musikskola får de bästa förutsättningarna för att utvecklas till en framgångsrik kulturskola.

facebook Twitter Email