Kommunstyrelsen

Till kommunstyrelsens uppgifter hör bland annat att bereda och föreslå beslut till kommunfullmäktige, att planera, följa upp och ansvara för förvaltningens ekonomi och verksamhet samt företräda kommunen som arbetsgivare.

Kommunstyrelsen är också verksamhetsnämnd för bland annat kultur- och fritidsfrågor och samhällsbyggnadsfrågor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendena bereds av ett arbetsutskott som består av ordförande Bob Wållberg (NP), förste vice ordförande Johan Hägglöf (M) och andre vice ordförande Märtha Dahlberg (S) .

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

 Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men samtliga handlingar finns för kännedom för allmänheten senast fyra dagar före sammanträdet.
Socialdemokraternas representeras av:
Märtha Dahlberg
Maria Salberg
Lillemor Garbenius-Källström, ersättare
facebook Twitter Email