Revision

Nykvarns kommun har fem förtroendevalda revisorer (varav två är Socialdemokrater) som har till uppgift att granska hela den kommunala verksamheten. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Revisorerna biträds av revisionsbyrån Ernst & Young.

1:e vice ordf. Jan Eriksson (S) 073-06 71 417 jan.eriksson@ifmetall.se

Revisionens uppdrag

Revisionen ska varje år granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen, nämnder, beredningar och kommunens företag.
Revisionens uppdrag vilar på fyra grundpelare:

  • Ändamålsenlighet – effektivitet och kvalitet.
  • Ekonomi – produktivitet och god hushållning.
  • Räkenskaper – ger de en rättvisande bild av tillståndet?
  • Intern kontroll – är ledning och styrning, uppföljning och kontroll tillfredsställande?

Hur arbetar revisionen?

Revisionen har en löpande kommunikation och dialog med verksamheter och nämnder. Syftet är att arbeta förebyggande och stödjande. Revisionen skriver löpande revisionsrapporter med iakttagelser, frågor, synpunkter och förslag.
Vid slutet av varje verksamhetsår lämnas en revisionsberättelse i vilken revisorerna gör ett ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet och anmärkningar. Revisionen har initiativrätt i nämnder och kommunfullmäktige.

Vad kan föranleda anmärkning eller icke ansvarsfrihet?

Revisorerna kan i sin revisionsberättelse rikta anmärkning och avstyrka ansvarsfrihet för nämnd, beredning eller enskild förtroendevald. Anmärkning kan användas för handlande som vållat kommunen ekonomisk förlust eller vid stora eller upprepade budgetöverskridanden, bristande kontroll från nämndernas sida, obehörigt beslutsfattande eller otillräcklig beredning av ärenden. Revisionsberättelsen ska även innehålla ett särskilt uttalande om ansvarsfrihet tillstyrks eller ej.
Kommunfullmäktige ska, vid ett sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Om revisorerna riktat anmärkning mot nämnd eller enskild förtroendevald, ska kommunfullmäktige besluta om anmärkningen även ska göras av kommunfullmäktige.
Fullmäktige kan rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet och anmärkning ska motiveras.

facebook Twitter Email