Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutade organet i kommunen. Fullmäktige väljs av kommuninvånarna vart fjärde år och är det enda organ där politikerna är direkt folkvalda.

Nykvarns fullmäktige har 31 ledamöter och 19 ersättare från nio partier.

Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att dra upp mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, fastställa skattesats samt besluta om budget, taxor och avgifter. Det är också fullmäktige som beslutar om hur kommunen ska vara organiserad. Politiker i nämnder och styrelser utses av kommunfullmäktige.

Offentliga möten

Kommunfullmäktige sammanträder normalt tredje torsdagen i varje månad med början klockan 18.00 i salongen Qulturum Sländan, Centrumvägen 26, Nykvarns Centrum. Sammanträdena är offentliga och vem som helst får komma och lyssna. En gång per år är Kommunfullmäktige-mötet förlagt i Taxinge.

I anslutning till kommunfullmäktige anordnas ett politikercafé klockan 19.00 där du som kommuninvånare kan sitta ner och diskutera aktuella frågor med politikerna.

Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Länstidningen Södertälje och här på hemsidan en vecka innan. Där framgår vilka ärenden som kommer att behandlas på sammanträdet.

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. En av presidiets uppgifter är att leda kommunfullmäktiges sammanträden.

Ordförande Cenneth Åhlund (M), förste vice ordförande Karin Wallin (NP) och andre vice ordförande Barbro Eriksson (S).

Märtha Dahlberg, ledamot

Mikael Henriksson, ledamot

Maria Salberg, ledamot

Anders Önbäck, ledamot

Matilda Drol, ledamot

Karl-Erik Johansson, ersättare

Lillemor Garbenius-Källström, ersättare

Joana Nilsson, ersättare

facebook Twitter Email