Barnkonventionen i Nykvarn

År 1989 antog Förenta nationerna Konventionen för barnets rättigheter (barnkonventionen). I Sverige ratificerades konventionen 1990. I och med ratificeringen blir konventionen juridiskt bindande för staten. Det medför att varje kommun, landsting och region måste hitta vägar för att tillämpa de rättigheter som konventionen ger barn.

Barnkonventionen består av 54 artiklar. De handlar t.ex. om att alla barn har rätt till gratis grundskoleutbildning, att alla flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp om de kommer ensamma eller tillsammans med föräldrar eller annan person, att de har rätt till hälso- och sjukvård, att alla barn har rätt till lek, vila och fritid, att inget barn får användas för direkt deltagande i väpnade konflikter.

Barnkonventionen har fyra grundprinciper:

  • Artikel 2. Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3. Barns bästa ska alltid komma i främsta rummet.
  • Artikel 6. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Artikel 12. Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet.

 

Handlingsplan
På kommunfullmäktige 16 november 2017 beslutades enhälligt att anta en handlingsplan för arbetet med barns rättigheter och barnkonventionen 2018-2020.

Syfte
Syftet med handlingsplanen är att implementera barnkonventionens samtliga delar i kommunen för att få en god grund att stå på inför att konventionen blir lag 2020.

Mål
Det övergripande målet för handlingsplanen är att skapa en struktur som ger förutsättningar för att bedriva ett strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete samt att stärka barns möjligheter att vara delaktiga i frågor som berör dem.

Delmål

  1. Alla förtroendevalda och berörda tjänstemän har grundläggande kunskaper kring barnkonventionen och dess tillämpning i praktiken. Alla nämnder utarbetar en plan för implementering av barnkonventionen och barns rättigheter.
  2. Vi lyssnar aktivt på barn och låter åsikterna påverka våra beslut.
  3. Barnkonsekvensanalyser/barnkonsekvensutredningar genomförs inför beslut som påverkar barn och unga. Konsekvenser för barn ska beskrivas.
  4. Det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i nämndernas styr- och ledningssystem och arbete.

 

Vad vill socialdemokraterna?
För att kunna genomföra dessa aktiviteter krävs utbildning av politiker och berörda tjänstemän och en centralt placerad person under kommunstyrelsen, som har till uppgift att driva barnrättsfrågan i hela organisationen och en budget för detta.

Därför anställer vi socialdemokrater en barnombudsman på halvtid för att påbörja arbetet med handlingsplanens genomförande 2018.

Budget: 600.000 kr, varav lön 360.000 och kontorsfaciliteter mm 73.000 kr, kostnader för utbildningar, kompetensutveckling och kartläggning av barns aktuella uppväxtvillkor 167.000 kr.

Handlingsplan för arbetet med barns rättigheter och barnkonventionen 2018-2020 KS/2011:182

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till handlingsplan för arbetet med barns rättigheter och barnkonventionen 2018-2020.

Sammanfattning av ärendet Förvaltningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan för arbetet med barns rättigheter och barnkonventionen 2018-2020. Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-31 § 50 att alla tjänsteskrivelser inför beslut i nämnder och styrelse skall innehålla rubriken ”Barnkonventionskonsekvenser” samt därunder beskriva konsekvenser för barn där så är relevant utifrån en barnchecklista. Arbetet med barnkonsekvensanalyser och barns rättigheter föreslås gå in i ordinarie verksamhet och kommande års mål och budget. Avdelningschef ansvarar för att tjänstemän gör barnkonsekvensanalyser i ärenden som rör barn och unga.
Kommunstyrelsen beslutade 2016 att tilldela projektet om barnkonventionen 70 000 kr för utbildning, studiebesök och inköp av informationsmaterial under hösten 2016 och år 2017. Kommunanställda har erbjudits utbildningar om hur man gör barnkonsekvensanalyser och hur man implementerar barnkonventionen för att stärka barns och ungas rättigheter. Projektmedlen har använts till riktade utbildningar av handläggare, chefer och förtroendevalda målgruppsanpassade för respektive avdelning och verksamhet. En del av medlen har använts till utbildning av jurister, samhällsbyggnadsavdelningen och nyckelpersoner samt studiebesök och inköp av stödmaterial. Barnrättskonsulterna har utbildat 35 tjänstemän om hur man gör barnkonsekvensanalyser. Trafikverket har utbildat samhällsbyggnadsavdelningen i konkreta goda exempel på hur man får in barns och ungas åsikter i ärenden som rör barn. Det finns ca 2000 kr kvar av projektmedlen som ska användas för inköp av informationsmaterial som är under produktion. Barnkonventionen förväntas bli lag år 2020. Handlingsplanen syftar till att stärka kommunens arbete med barns rättigheter i alla verksamheter.

facebook Twitter Email