Vårat budgetförslag 2020 samt ekonomisk fler-årsplan för åren 2021 och 2022.

Det är dax att satsa på vård, skola och omsorg,

Socialdemokraterna i Nykvarn har under många år arbetat parallellt och tillsammans med majoriteten när det gäller till exempel visionsarbete och miljöprogram, utveckling av skolan och förskolan, planering och utveckling av kommunens omsorger och utbyggnad av äldreomsorgen. Vi har inte alltid haft samma finanseringsupplägg men målet har varit densamma – en hög ambitionsnivå för Nykvarnsborna.

Kommunens vision”Kom närmare” handlar om att få Stockholms läns minsta kommun att fortsatt kunna erbjuda storheten i det lilla. För att lyckas ska vi göra det tillsammans. Genom att prioritera fem fokusområden vill vi arbeta för att nå vår vision för år 2035 – Kom närmare!

De fem fokus-områdena är: Leva och bo – nära hela livet. Gemenskap ovh aktiviteter- nära varandra. Resor och kommunikation – nära till och från. Entreprenörskap och arbetsmarknad – nära drivkraften. Lärande och utbildning – nära kunskapen.

Viktiga mål i visionen kring skolan.

Några av de mål vi Socialdemokrater anser bidra till kommunens framgångsrika tillväxt är: 1. År 2035 har Nykvarn Sveriges bästa skola. 2. I Nykvarns skolor får alla ta del av kunskap, oberoende om de har särskilda behov eller behöver andra typer av stöd på grund av funktionsvariation. 3. Nykvarns kommun erbjuder trygga skolor och förskolor med kompetent personal och arbetsro för elever och lärare. 4. Nykvarns kommun arbetar aktivt för att vara en god arbetsgivare åt medarbetare i skolan där kunskapsöverföringen har hög prioritet. 5. I NYkvarn tas alla elever med i skolans kunskapsuppdrag. Nykvarn strävar efter att skapa en studiemiljö so tar hänsyn till och främjar alla människors olika behov.

Nu tar vi ett steg tillbaka. Majoritetens så kallade effektiviseringar i verksamheternas ekonomiska förutsättningar gör att vi inte kommer att klara de gemensamt högt uppsatta målen i olika dokument och vår nya vision. ”Ramarna har räknats upp med 0,2 % totalt. Här ingår den generella ramkompensationen för löne- och prisantaganden . Då dessa antaganden är högre än den ursprungliga ramuppräkningen förutsätts effektiviseringen av verksamheten motsvarande 2,8%”. Att tro att 0,2% i ramkompensation kommer att täcka pris och löneökningar är både naivt och verklighetsfrämmande. Detta speciellt då utbildningskontoret tydligt visat att samtliga verksamheter bedrivs synnerligen effektivt och ekonomiskt försvarbart vid nationella jämförelser. Att förskoleverksamheten ligger något över rikssnittet ska vi vara stolta över, då vi bemannar förskolorna med 52% förskollärare, jämfört med t ex Stockholms län 15,9%. När det gäller besparingsbetingen på skolans område kan det till och med bryta mot skollagen och definitivt mot barnkonventionens artiklar. Konsekvensen för våra barn och elever bedömer vi bli så allvarliga att vi behöver anställa en barnombudsman i kommunen, som ser till att barn och ungas rättigheter tas tillvara i Nykvarn.

Antalet äldre kommer att öka. Under planeringsperioden kommer antalet äldre över 80 år att öka. Detn prognostiserade ökningen är mellan 8 och 12% årligen vilket pekar på ca 120 ytterligare medborgare i den åldersgruppen. Vår ökningstakt i den befolkningsgruppen är extrem och förväntas så vara under kommande 10-15-årsperiod. Fram till 2030 beräknas ökningen inom gruppen äldre över 80 år vara drygt 10% årligen. Under planeringsperioden är den årliga ökningen i intervallet 30-50 personer (8-11%) vilket leder till att det finns ett behov av ytterligare platser i formen vård- och omsorgsboende. Att majoriteten då lägger ett tungt krav på att verksamheterna ska effektiviseras och att driftbudgeten endast räknas upp med 0,2% är för oss socialdemokrater helt obegripligt.

Vi ser med stark oro fram emot de kommande åren, med dagens majoritet som styrande. Deras besparingar, kallat effektiviseringar, kommer att drabba alla Nykvarnsbor, ung som gammal.

Att 2020 års budget ska klara ett resultat på +2% är inte möjligt, så för att ge kommunens verksamheter en bättre möjlighet att klara sina åtagande som löner, lokaler och service till Nykvarnsbor yrkar vi på att resultatet minskas till 1%, = 6.106 mkr.

Socialdemokraternas budget-alternativ = majoritetens budget + 22.906 mkr.

Vi har analyserat kommunens famtida ekonomiska förutsättningar och föreslår därför en skattehöjning med 60 öre för att kunna behålla en hög och god kvalitlé. En ung, liten kommun i Sverige kan inte alltid endast jämföras med kommuner i Stockholms län, utan även med kommuner i samma storlek i landet och grannkommunerna i Södermanland.

Vi yrkar Bifall till Socildemokraternas budget-förslag: att Nykvarns kommuns skattesats beslutas höjas med 60 öre till 20:57. att kommunstyrelsen får uppdraget att till Kommunfullmäktige i november månad återkomma med en budget där 16,8 mkr inarbetas i driftbudgeten för vård, skola och omsorg. att budgetresultatet minskas till 1% och att 6,106 mkr tillförs driftbudgeten. att bifalla till investeringsbudgeten med tillägget av en konstfrusen isbana + 15 mkr 2020. att projektanställda en barnombudsman på halvtid i Nykvarns kommun.

Eftersom vårt yrkande innebär helt nya förutsättningar för kommunens budget presenterar vi inga siffror för driftbudgeten 2021-2022.

Nykvarn den 4 juni 2019. För Socialdemokraterna

Märtha Dahlberg. Kommunalråd i opposition

Det blev avslag på vårat förslag till förmån för majoritetens förslag. Vi reserverade oss till beslutet.

facebook Twitter Email