Stöd till lantbrukarna i torkan

Stöd till lantbrukarna i torkan

Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att ge drabbade lantbrukare statligt ekonomiskt stöd för att klara krisen i och med nuvarande torka. Utöver det diskuterar regeringen tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och Jordbruksverket fler lösningar för att hjälpa Sveriges lantbrukare. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är tydlig: Tillsammans ska vi göra allt för att hjälpa våra bönder.

Situationen för lantbrukarna är svår just nu med en mycket bristfällig fodertillgång på grund av årets torka och varma väder. Läget är allvarligt, men det sker ett intensivt arbete hos regeringen, Jordbruksverket, LRF och andra aktörer så att situationen kan hanteras på ett bra och samordnat sätt.

– Regeringen vänder på varje sten för att undersöka hur vi kan stödja lantbrukarna under torkan. Vi för en nära dialog med Jordbruksverket, LRF och resten av branschen där vårt fokus just nu ligger på att skapa förutsättningar att tillgängliggöra det foder som finns i Sverige. Regeringen följer utvecklingen noga och är beredd att vidta ytterligare åtgärder i förhållande till hur situationen utvecklar sig, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Åtgärder som vidtagits eller är under utredning

  • Statligt stöd beviljas drabbade lantbrukare.
  • Den 13 juni togs beslut om att medge undantag från vissa skörderegler. Det har lett till att viss mark med foder har kunnat skördas tidigare än vanligt.
  •  I kompensationsstödet, miljöersättningar och ersättningarna för ekologisk produktion finns sedan tidigare möjligheten för Länsstyrelsen att göra undantag vid avvikelser från skötselvillkoren i varje enskilt fall och därigenom ge klartecken för att skörda marker som annars inte får skördas.
  • Möjlighet finns för lantbrukare med ekologisk produktion att utfordra med icke ekologiskt foder. Dock måste en ansökan om detta skickas in till Jordbruksverket först.
  •  Sverige har ansökt hos EU-kommissionen om att få höja förskottet på landsbygdsstöden från 75 procent till 85 procent.
  • Arbete pågår med att få till ett undantag från EU-reglerna om utsäde. Det handlar om att få tillstånd att använda spannmål från odlingar som egentligen skulle ha levererats till kvarn som utsäde nästa år.
  •  Förutsättningarna för krisstöd från EU ses över.
facebook Twitter Email