Socialdemokraternas budgetförslag.

                    ​

Socialdemokraternas budget 2021 samt ekonomiskflerårsplan för åren 2022 och 2023

Vår budget motion ger hopp för Nykvarnsbor som har barn i förskola och skola, 

För dem som har behov av hemtjänst och vård inom vår kommun. 

Men inte minst våra anställda inom skola, vård och omsorg.

Det är dags nu att satsa på vård, skola och omsorg för att inte tappa taget totalt!

Kommunens budget har inför 2021 fått ytterligare en förstärkning av generella statsbidrag med 12,143 mkr och en historisk äldre satsning på 4,679 mkr, dessa pengar har nu täckt upp majoritetens svarta hål i budgeten som nu klarar ett balanserad på 2 %. 

Det ser bra ut i på papper och i tabeller men hur ser verkligheten ut?

Inom förskolan har vi i Nykvarns kommun flest barn per barngrupp i hela Stockholms län, det håller inte i en förlängning och med tanke på att majoriteten dessutom har bytt strategi från att haft fler förskollärare än genomsnittet i länet till att landa på en nivå av 40 % utbildade förskollärare. Varje barn har rätt att bli sett och få arbetsro och ta del av lärandet även inom förskolan. Med dagens barngrupper är detta inte möjligt.

Vi har idag tre grundskolor för årkurs F-6 där två har ett antalelever som gör att väggarna bågnar medan den tredje utnyttjas som en förskola mer än en grundskola. Detta är en följd av att förskoleutbyggnaden i kommunen går för sakta. VI föreslår därför att förskolan i Bergtorp tidigare lägges med ett år enligt Utbildningsnämndens remissvar. 

Vi behöver våra skollokaler till eleverna och förskolebarnen behöver en miljö som är byggd för deras behov!

Kommunens fjärde skola – en ombyggd låg och mellanstadieskolan rymmer idag allt för många högstadieelever, det är dags att planera och bygga ett nytt högstadium i kommunen. 

Tryggheten i vår kommun får höga betyg i trygghetsmätningar, landet sjätte tryggaste kommun. Det är inte vad många Nykvarnsbor känner, vi har ett centrum som är en öde byggarbetsplats, ungdomar som inte har något att göra skapar oro och blir oroade. Fler vuxna ute i samhället har länge varit efterfrågat. Vi satsar pengar på fritidsfabriken, trygghetsåtgärder och två fältassistenter i vår budget. Vi anser också att kommunen behöver en person i organisationen som på ett särskilt sätt bevakar och driver barnens rättigheter enligt FN konvention vars syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter. Vi satsar på sommarjobb för ungdomar 2021!

Majoritetens budget räcker just att täcka verksamheternas baskostnader men saknar mycket av det som skapar trygghet och trivsel. 

Socialdemokraternas budget satsar på äldreomsorgens innehåll, i dagsläget vet vi inte exakt vad det kan innebära men ett behov av elrullstolar, robotkatter, olika lyftanordningar därför kallar vi den budgetposten i vår budget för Livskvalité inom vården.

Till sist satsar vi pengar till vår personal inom skolan och omsorgerna. Självklart ska en anställd få lönelyft utan att se att en arbetskamrat får lämna sitt jobb pga. av det inte är budgeterat för lönelyft utan ska täckas av de allt för låga budgetramarna. Att heltid är norm och deltid en möjlighet är en självklarhet för oss socialdemokrater.

Socialdemokraternas budgetalternativ +16.8 miljoner kronor

Vi har analyserat kommunens framtida ekonomiska förutsättningar och föreslår därför en skattehöjning på 60 öre för att kunna behålla en hög och god kvalité.

En ung, liten kommun i Sverige kan inte alltid endast jämföras med kommuner i Stockholms län utan även med kommuner i samma storlek i landet och grannkommunerna i Södermanland. 

60 öre innebär för en person som har en beskattningsbar inkomst på 10 000 skulle skattehöjning med 60 kr/månad med 25 000 kr/månad motsvara 150 kr/månad och för den som har en inkomst på 50 000 kr/månad skulle denna skattehöjning innebära 300 kr/månad. 

Socialdemokraternas förslag 

Verksamhet 
Fritidsfabriken  600 000
Fältassistenser 2 st1 600 000
Feriearbete  400 000
Barnombudsman ½ tid / del av tjänst 500 000
Livskvalité inom äldreomsorgen2 000 000
Utbildning5 000 000
Vård och omsorg5 000 000
Äldre lyftet1 050 000
Utredningspengar Kultur och fritid Föreningarnas behov av lokaler  150 000
Samarbetsprojektet SUMA skola/vård och omsorg  500 000

Förändringar i majoritetens investeringsbudget

Tidigare byggnation av förskola Bergtorp enligt UN2022 
Byggnation av Ishall2021/2022År 1 10 000 000 År 2 20 000 000 
Skatepark20215 000 000

Vi yrkar: Bifall till socialdemokraterna förslag

att Nykvarns kommuns skattesats beslutas höjas med 60 öretill 20,57 

att bifalla investeringsbudgeten med tilläggen av en konstfrusen isbana +10 mkr 2021 +20 mkr 2022 och en Skatepark 2021 5 mkr

Eftersom vårt yrkande innebär helt nya förutsättningar för kommunens budget presenterar vi inga siffror för driftbudgen 2022-2023

Nykvarn den 20 oktober 2021

För socialdemokraterna

Märtha Dahlberg

Kommunalråd i opposition

facebook Twitter Email