Socialdemokraterna i Nykvarns budget förslag 2022-2024. Nykvarns bornas välfärd i fokus!🌹

SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGET 2022-2024

NYKVARNSBORNAS VÄLFÄRD I FOKUS

Socialdemokraternas vision

Socialdemokraterna i Nykvarn pekar med denna budget ut riktningen för hur vi vill göra Nykvarn bättre. Vår vision är att Nykvarn ska bli en av Sveriges bästa kommuner att växa upp i, bo i och att leva i – hela livet!

Välfärdspersonalen

Vi socialdemokrater vet att välfärden är helt beroende av vilka förutsättningar personalen har. Att de har rätt kompetens, tid och tillräckligt många kollegor för att göra sitt jobb bra. Det är så vi når en välfärd med hög tillgänglighet och kvalitet.

I Socialdemokraternas Nykvarn är heltidsarbete en norm och deltid en möjlighet.

Nya bostäder skapar nya behov

Det byggs många nya bostäder i Nykvarn. Vi Socialdemokraterna driver på för en bra mix av hyresrätter, bostadsrätter och villor i det nya Nykvarn som växer fram.

Bra planering är viktigt när en kommun växer. Men det är långtifrån det enda som behövs. Minst lika viktigt är att området är rent, snyggt, tryggt och trivsamt, att det finns förskolor, skolor och annan viktig kommunal service i närområdet.

Inför 2021 år budget drev vi på att Bergtorp förskola måste byggas hösten 2021 och 2022, då sa majoriteten nej. Nu är vi glada att kunna konstatera att förskoleutbyggnaden även tidigarelagts av majoriteten. Ytterligare en förskola bör planeras norr om järnvägen, gärna i anslutning till Furuborgsområdet.

Kommunens högstadium rymmer allt för många barn så vi föreslår att en utredning tillsätts för att planera var ett nytt högstadium kan placeras eller om befintligt skola kan byggas om för att anpassas till verkligheten.

Behovet av fler äldreboendeplatser växer i kommunen och vårt äldreboende Lugnet är för litet. Vi vill att frågan utreds för att arbetas in i budget 2023.

Ett modernt samhälle kräver digitalisering – nu

Arbete med en utbyggnad av bredband till alla pågår och vi vill nå en full utbyggnad i god tid till år 2025. Här finns en total politisk enighet och även resurser i kommunens budget.

Tyvärr har inte kommunens interna datasystem underhållits under många år nu krävs stora investeringar de närmaste åren. Både för att ha en säker redundans och ett modernt system att arbeta i.

Underhåll

Vi har under många år i socialdemokraternas budget avsatt pengar till underhåll av kommunens egna fastigheter och egendom som vatten och avloppsledningar, nu avsätter majoriteten pengar till en förebyggande underhållsplan för va-systemet, det tycker vi är bra men föreslår även att en underhållsplan fastställs för övriga fastigheter. Om kommun haft en underhållsplan redan nu, hade inte underhållet av Qulan och minigolfbanorna i Folkets Park behövs i en prioriteringslista utan det hade då ingått i ett underhållsprogram. (Likt det som nu upprättats för lekplatserna i kommunen).

Miljöprogrammet

Det är viktigt att vi tar miljöfrågorna på allvar och det fastlagda Miljöprogrammet följs upp årligen och att de rekommendationer som finns kring byggande och samhällsplanering alltid finns med i politikens beslut. Som exempel kan nämnas att solceller alltid ska prövas vid byggnation av kommunala byggnader.

Majoriteten föreslår att det ska anställas en miljö och klimatstrateg och att kommunen ska arbeta fram en koldioxidbudget. Vi stödjer det förslaget även om det hade varit bättre att först utreda vad behovet är för att vår kommun bäst kan arbeta med miljöfrågorna inom kommunen.

Barn och unga

Under året har den efterlängtade ”multihallen” Furuborghallen blivit klar och nu ser vi fram emot levande föreningar och aktiviteter i hallen. Men även kultur arrangemang, varför inte någon slags konsert.

Men alla barn och ungdomar i Nykvarn idrottar inte utan behöver andra aktiviteter från kommunens sida. Vi vill förstärka budgeten när det gäller ungdom, så att det finns möjligheter att utveckla andra intressen inom kommunens verksamheter.

Att de nyinrättade tjänsterna som Ungdomscoacher (fältassistenter) fortsätter tycker vi socialdemokrater är positivt.

Vi vill återinföra feriearbeten till ungdomar på Högstadiet. Att få ta ansvar och prova på ett arbete är bra för varje ung människa att dessutom få tjäna egna pengar är ett plus. Vi tänker oss att det finns mycket att göra i kommunens utemiljöer under sommaren men feriearbeten kan även skapas i samarbete med kommunen alla näringsidkare.

Förskola och Skola

Minskade barngrupper, ett socialdemokratiskt krav sedan många år ska nu förverkligas i Nykvarn, i majoritetens budget finns nu 2,0 mkr för att minska barngrupperna, den satsningen räcker till ytterligare en avdelning med 15-18 barn vilket i sin tur betyder en minskning med 2-3 barn per förskola. Det räcker inte! Kommunen har idag flest barn per barngrupp i hela Stockholms län.

Elevhälsan och barn med särskilda behov

Majoritens försämringar inom elevhälsan och för barn med särskilda behov vill vi i vår budget satsa på, vi vill att utbildningsnämnden får i uppdrag att utveckla en plan för en undervisning i små grupper och tillsätta tjänster inom elevhälsan.

Kommunens vision ”I Nykvarns skolor ska alla få ta del av kunskap, oberoende om de har särskilda behov eller behöver andra typer av stöd på grund av funktionsvariationer.”

Äldre i Nykvarns Kommun

Att bli äldre betyder att man kan behöva både hemtjänst och flytta in på vårt äldreboende Lugnet. Vi socialdemokrater vill se över hemtjänstens tider hos de äldre vi kan konstatera att tiden under de senaste åren har minskat oroväckande, vi avsätter pengar till fler personal inom äldreomsorgen. Modern teknik ska flytta in på vårt äldreboende, elrullstolar, robotkatter, olika lyftanordningar mm.

Familjehus

Vi socialdemokrater vill utreda ett Familjehus i Nykvarn en öppen verksamhet som riktar sig till alla kommuninvånare som behöver stöd, barn, ungdomar och vuxna.

Folkets Park

Att bli äldre betyder också att man kan rå sin tid själv och vara aktiv tillsammans med andra. I Nykvarn finns ett 50 tal pensionärer som spelar Boule men from våren 2022 finns inte tillräcklig med boulebanor. Idag finns endast 3 banor i Folkets Park, vi socialdemokrater budgeterar för ytterligare boulebanor i Nykvarns Folkets Park i samband med en upprustning av Parken.  

Kultur och fritid/Investeringsbudgeten

Vi vill bygga en Ishall i anslutning till Furuborghallen. Idag är Nykvarns barn och ungdomar hänvisade till grannkommunerna när de vill åka skridskor, åka konståkning, spela bandy eller ishockey när inte naturisarna bär.

Vi vill även bygga en Skatepark till våra ungdomar i anslutning till Furuborg.

Vi avsätter medel till en mindre upprustning av Hökmossbadet.

Avfart Taxinge

I majoritetens budget investeringsbudget överraskades vi av en ny budgetpost fördelats på år 2022 och 22023 med 5.0 mkr respektive 35 mkr för att bygga avfart Taxinge.

Det yrkar vi socialdemokrater avslag på, då en sådan stor investering måste tas av Trafikverket, socialdemokraterna är för en avfart Taxinge och anser att frågan måste prioriteras i samtalen md Trafikverket. Att kommunen ska satsa 40.0 mkr av skattebetalarnas pengar på en avfart är inte ansvarsfullt då behoven av kommunala investeringar inom vård, skola och omsorg är mycket stora.

Finansiering

Socialdemokraterna föreslår en skattehöjning på 60 öre per hundralapp vilket ger +18 miljoner kronor. Skattesatsen ökar med förslaget till 20.57%  

Kommunen växer, behoven blir fler, vi vill därför höja skatten för att klara de utmaningar vi står inför. Att som majoriteten ge med ena handen och ta tillbaka med den andra är inte hållbart i längden, även denna budget innehåller stora besparingar och effektiviseringar inom kommunens välfärdssystem.

Statsbudgeten 2022 (Beslutas i Riksdagen nov 2021) 7.7 mkr

För att spara i ladorna återställer vi 2 % i Resultatbudgeten 2022

Socialdemokraternas budget i siffror + 25.7 miljoner kronor

Driftbudget 2022-2024

  202220232024
Vård och Omsorg Personalförstärkningar Äldre lyftet   3.9 mkr 1.1 mkr  5.0 mkr  5.0 mkr
Förskola och skola   PersonalförstärkningarMinskade barngrupper Elevhälsan Assistenter2.0 mkr   3.0 mkr 2.0 mkr2.0 mkr   3.0 mkr 2.0 mkr2.0 mkr   3.0 mkr 2.0 mkr
Utredningar KS budgetHögstadium Familjehus Hemtjänsten Äldreboende2.14 mkr0 mkr 
UngdomarFritidverksamheter Feriearbete0.6 mkr 0.5 mkr0.6 mkr 0.5 mkr0.6 mkr 0.5 mkr
Vård och OmsorgTeknik inom ÄO1.5 mkr  
Ökade driftkostnader ishall markeringsbelopp   3.0 mkr
Ökade driftkostnader pga investeringsbudgeten 2.0 mkr2.0 mkr2.0 mkr
Resultat 2 % + 1 % 6.96 mkr  
     
  25.7 mkr  

Investeringsbudgeten2022-2024

 202220232023
Ishall5.0 mkr25.0 mkr 
Skatepark5.0 mkr  
Upprustning Folkets Park Boulebanor mm2.5mkr  
Utveckling av Hökmossbadet2.0 mkr  
Avslagsyrkande Taxingeavfarten (Statlig finansiering)
utgår-5.0 mkr-35 mkr 

 

Socialdemokraterna yrkar

Bifall till Socialdemokraternas budget 2022-2024.

Att Skattesatsen fastställs till 20.57.

Att Budgetresultat är 2 % 2022 13.92 mkr.

Att Taxinge avfarten utgår från Investeringsbudgeten.

Nykvarn den 17/10 2021

Märtha Dahlberg

Gruppledare Nykvarns Socialdemokrater 🌹

facebook Twitter Email