Åtgärder med anledning av skogsbränderna

Idag presenterade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och försvarsminister Peter Hultqvist ett antal åtgärder med anledning av skogsbränderna. Som en del av detta kommer den socialdemokratiskt ledda regeringen att förstärka resurserna till kommuner och frivilligorganisationer.

Stöd till kommunerna

Utöver de kostnader för räddningstjänst som kommunerna har rätt till ersättning för enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), uppstår andra kostnader till följd av skogsbränderna, till exempel för evakuering av boende och kommunernas efterarbete till följd av bränderna.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer därför att fatta beslut om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska ges ökade möjligheter att ersätta de drabbade kommunerna för de kostnader som uppstår med anledning av skogsbränderna. Enligt en preliminär bedömning kan det handla om upp till 300 miljoner kronor och avser ersättning för kommunal räddningstjänst.

Stöd till frivilligorganisationerna

Frivilligorganisationerna genomför just nu en fantastisk insats. Regeringen kommer också att förstärka resurserna till dem för att kompensera för sådana kostnader som inte kan ersättas på annat sätt.

facebook Twitter Email